czwartek, 7 grudnia 2023

„Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość”

 

Krzysztof Mikulski „Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość”

 

Rozprawa w nowatorski sposób ukazuje młodzieńczy rozdział biografii Kopernika w kontekście przestrzennym i społecznym, który musiał w  jakiejś mierze kształtować osobowość przyszłego astronoma i jego horyzonty intelektualne. Kontekst ten tworzą biogramy toruńskich rodzin spokrewnionych i spowinowaconych z astronomem oraz zupełnie odmienna od dotychczas prezentowanych genealogia rodziny Koperników.

 


Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (ur. 22 VI 1960 r. w Lidzbarku Warmińskim). Absolwent historii (specjalność archiwistyczna) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1982). Dwa lata po magisterium rozpoczął pracę dydaktyczną na macierzystej uczelni jako asystent, następnie starszy asystent i adiunkt, w roku 2004 został profesorem nadzwyczajnym. Rok później otrzymał nominację profesorską z rąk prezydenta RP. Pracę doktorską pt. Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII w., przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Cackowskiego, obronił w 1992 r. Rozprawa habilitacyjna pt. Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku, która ukazała się drukiem w 1999 r., stała się podstawą do uzyskania stopnia doktora habilitowanego w roku następnym. Zainteresowania naukowe prof. K. Mikulskiego wiążą się z dziejami państwa krzyżackiego od XIII do XV w. oraz ziemiami polskimi w okresie istnienia I Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem Prus Królewskich. Wiele uwagi poświęcił on zwłaszcza badaniom historii gospodarczej i społecznej oraz historii osadnictwa wiejskiego i dziejom miast obydwu państw. Oprócz tego interesuje się heraldyką samorządową, historią ustroju, demografią historyczną oraz genealogią szlachecką i mieszczańską. Do jego ważniejszych prac, oprócz rozpraw doktorskiej i habilitacyjnej, należą spisy urzędników ziemskich Prus Królewskich, Kujaw i Inflant, urzędników miejskich Elbląga i Torunia oraz książki: Pułapka niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów modernizacyjnych (na przykładzie Torunia w XVII i XVIII wieku) (Toruń 2004) i Tarcze herbowe z kościoła mariackiego w Toruniu (Warszawa 2015). Jest też współautorem (wraz z Jackiem Wijaczką) podręcznika akademickiego Historia powszechna. Wiek XVI–XVIII (Warszawa 2012). W latach 1998–2000 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, a od 2003 do 2006 był i od 2019 r. jest dyrektorem tegoż Instytutu i przewodniczącym Rady Dyscypliny Historia. Był też członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej w latach 2009–2011, a obecnie jest członkiem Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Towarzystwa Miłośników Torunia (jest jego prezesem od 2008 r.). W latach 2003–2012 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego, w latach 2012–2015 był jego wiceprezesem, a od 2015 r. jest ponownie prezesem. W latach 2011–2019 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, a w latach 2012–2015 przewodniczącym Komitetu Nauk Historycznych przy PAN.


Publikacja na stronie wydawcy (tam też spis treści):

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/3269/mikolaj-kopernik-srodowisko-spoleczne-pochodzenie-i-mlodosc#

 

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Seria: Nicolaus Copernicus

ISBN: 978-83-231-3341-4

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 450Brak komentarzy:

Prześlij komentarz